Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn mới nhất

0
1715

Hợp đồng lao động không thời hạn được xem là một trong những mẫu hợp đồng phổ biến hiện nay, đối với mẫu hợp đồng này đươc áp dụng rộng rãi trên các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, để đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng và xác định rõ các vấn đề xoay quanh về mẫu hợp đồng này thì chúng ta cần phải nắm rõ các khía cạnh khác nhau. Đặc biệt đối với những quy định cần được làm rõ ràng về hợp đồng lao động hay các điều khoản của các bên tham gia. Đồng thời cập nhật ngay mẫu hợp đồng lao động không thời hạn, lưu ý gì hay có nên sử dụng mẫu hợp đồng lao động này không?

hợp đồng lao động không thời hạn
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật lao động, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Quy định về hợp đồng lao động không thời hạn

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Là khi cả hai bên không xác định thời hạn hay thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Đối với loại hợp đồng này được áp dụng cho các công việc có tính chất thường xuyên và lâu dài với mục đích tạo sự ổn định trong môi trường lao đông của doanh nghiệp.

Khi hợp đồng này hết hạn nhưng người lao động vẫn tiếp tục thực hiện làm việc thì cần thực hiện những quy định sau:

i) Đối với trường hợp nếu có thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng đã hết hạn thì cả hai bên phải thực hiện ký kết hợp đồng lao động mới. Nếu trong thời gian trên cả hai bên chưa ký kết hợp đồng mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên phải thực hiện theo hợp đồng được giao kết.

ii) Đối với trường hợp nếu đã hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng hết hạn mà cả hai bên vẫn không ký kết hợp đồng mới thì hợp đồng đã được giao kết trước đó trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

iii) Nếu trong trường hợp cả hai bên ký kết hợp đồng mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì vẫn phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ những trường hợp đối với những người được thuê làm giám đốc trong các doanh nghiệp, công ty có vốn nhà nước và kể cả trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật Lao động.

Mọi vướng mắc trong vấn đề soạn thảo hợp đồng lao động đều có thể được hỗ trợ bởi đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý chất lượng. Để tìm hiểu chi tiết, vui lòng truy cập: Dịch vụ pháp lý về soạn thảo hợp đồng lao động của Công ty Luật TNHH Everest

Mẫu hợp đồng lao động không thời hạn

Tên đơn vị:                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …/….                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG THỜI HẠN

Số: …/HĐLĐ

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm …..…. Tại ….

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A): ……………………………………………………

Đại diện Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B): ………………………………………………………………………

Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………………………

Sinh năm: ……………………………………………………………………………………………………

Quốc tich: …………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………

Số CMTND: ………………………………………………………………………………………………

Số sổ lao động (nếu có): ………

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của Bên A và khả năng thực hiện công việc của Bên B đối với công việc dự kiến tuyển dụng. Đối với quá trình xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn trực tiếp tại công ty. Cả hai Bên A và Bên B phải thống nhất ký kết đối với những điều khoản sau:

 Điều 1: Về nội dung công việc, địa điểm thực hiện và loại hợp đồng

Đối với loại hợp đồng lao động không thời hạn

Nội dung công việc: Cần xác định vị trí/ chức danh công việc và cả công việc cần thực hiện

Địa điểm làm việc phải được xác định cụ thể

Điều 2: Về mức lương, chế độ phụ cấp và cả hình thức trả lương, các khoản phụ cấp

Đối với mức lương và phụ cấp lương: Cần được nêu rõ về các khoản lương cơ bản và phụ cấp lương được hưởng theo quy chế của công ty.

Hình thức trả lương và phụ cấp: Lương và phụ cấp lương được thanh toán qua tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thời gian thanh toán đối với Bên A phải thanh toán lương cơ bản và phụ cấp lương vào ngày 15 hàng tháng, các chế độ lương thưởng theo doanh số sẽ được thanh toán vào ngày 25 hàng tháng.

Điều 3: Chế độ bậc và nâng lương

Đối với chế độ bậc và nâng lương sẽ được thực hiện theo quy chế chung về thang bảng lương của công ty. 

Điều 4: Chế độ làm việc

Khung thời gian làm việc: 48 giờ/tuần

Ngày nghỉ hàng tuần: nghỉ 01 ngày (chủ nhật)

Đồng thời được cấp phát những dụng cụ lao động

Nơi làm việc an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của Nhà nước

Điều 5: Đối với quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

Quyền lợi của người lao động: được Bên A thanh toán đầy đủ các khoản lương và phụ cấp theo đúng thõa thuận. Bên cạnh đó người lao động được hưởng các chế độ làm việc và được đào tạo các kỹ năng khi thực hiện làm việc.

Nghĩa vụ của người lao động: Cam kết hoàn thành những nội dung được nêu tại hợp đồng. Chấp hành nội quy lao động và an toàn, kỷ luật lao động theo quy định của công ty.

Điều 6: Nghĩa vụ và quyền hạn của Người sử dụng lao động

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động: Cam kết thực hiện các điều khoản trong hợp đồng. Bên A đảm bảo thanh toán  đúng và đầy đủ thời hạn và quyền lợi được hưởng của người lao động theo hợp đồng này.

Quyền hạn của người sử dụng lao động: Thực hiện điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng. Thực hiện tạm hoãn hay chấm dứt Hợp đồng, kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động.

Điều 7: Các khoản thỏa thuận khác giữa hai bên

Điều 8: Giải quyết tranh chấp

Hầu hết các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng này sẽ  được giải quyết thông qua sự thõa hiệp và thương lượng của cả hai Bên.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng thì các Bên có thể  đề xuất hoặc sửa đổi Hợp đồng để phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Tuy nhiên đối với trường hợp sửa Hợp đồng thì cả hai Bên có thể thỏa thuận để lập thêm phục lục Hợp đồng.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Đối với các vấn đề về lao động việc làm không ghi nhận tại Hợp đồng này thì áp dụng theo quy định tại Nội quy lao động công ty và khoản luật hiện hành về luật lao động.

Hợp đồng này được thành lập….. bản có giá trị như  nhau….., mỗi bên giữ ….. bản.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được giao kết (hoặc từ ngày ….. tháng…. năm….)

Ngoài ra bạn có thể xem thêm một số mẫu hợp đồng lao động phổ biến khác tại Luật lao động 

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng lao động không thời hạn

Trên thực tế khi tham gia ký kết hợp thì cả hai Bên vẫn chưa được hiểu rõ về quy định của pháp luật. Vì vậy, để đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của hai Bên thì chúng ta cần lưu ý các vấn đề sau:

Về mặt hình thức

Hợp đồng cần tuân thủ hình thức theo quy định tại Điều 14 của Bộ luật lao động đã nêu rõ như sau:

i) Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được chia thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản và người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp hợp đồng lao động không thời hạn đã được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới theo quy định của pháp luật thì giao dịch điện tử vẫn có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

ii) Khi cả hai bên giao kết hợp đồng lao động thông qua lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ các trường hợp quy định tại mục khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật lao động năm 2019. Bên cạnh đó, cần chú ý thống nhất ngôn ngữ của hợp đồng nếu có yếu tố nước ngoài.

Về nội dung

i)  Các thông tin cơ bản như sau:

Đồng thời cần chú ý các thông tin của người sử dụng lao động và người lao động

Thời hạn hợp đồng lao động: Cần nêu rõ thời điểm bắt đầu đối với hợp đồng.

Thời gian thử việc

Nêu rõ chức danh chuyên môn, phòng ban quản lý

ii) Cần ghi rõ các thông tin về thời giờ làm việc và địa điểm làm việc:

Thời gian làm việc: Theo quy định số giờ làm việc tối đa được chia theo ngày, tuần (mỗi ngày làm không quá 8 giờ, tuần làm việc không quá 48 giờ).

Địa điểm làm việc: Thực hiện ghi đầy đủ thông tin về địa điểm nơi người lao động làm việc.

iii) Chế độ lương và các loại phụ cấp:

Mức lương chi trả

Hình  thức trả lương

Các loại phụ cấp

Tiền thưởng

Chế độ nâng lương (nếu có)

Điều khoản về bảo hiểm

iv) Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia chủ yếu mô tả công việc, thực hiện chế độ an toàn lao động. Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tham gia công đoàn và các quy chế thuế thu nhập cá nhân. Nêu rõ điều kiện chấm dứt hợp đồng.

Có nên sử dụng mẫu hợp đồng lao động không thời hạn?

Đối với loại hợp đồng này  chúng ta có nên ký kết hay không? Khi ký kết hợp đồng lao động không thời hạn thì người lao động sẽ được hưởng lợi ích ra sao?

Thực tế khi làm việc theo bất cứ loại hợp đồng nào thì người lao động cũng phải được đảm bảo những quyền lợi như nơi làm việc, thời gian làm việc, phúc lợi từ công ty,…Ngoài ra khi ký kết hợp đồng lao động không thời hạn sẽ có một số lợi thế sau:

i) Thời hạn của hợp động là không xác định: Các Bên không cần ký nhiều lần hợp đồng lao động. Khi ký một lần trong hợp đồng thì người lao động sẽ thực hiện công việc theo thõa thuận trong hợp đồng.

ii) Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Khi đó người lao động sẽ an tâm hơn khi thực hiện công việc.

iii) Chấm dứt hợp đồng không thời hạn

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây