Quy định về tiền lương cho người lao động

0
1296

Nguyên tắc trả lương theo quy định của pháp luật được quy định như sau: Người lao động được trả

lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Theo nguyên tắc, công ty bạn phải trả lương đúng hạn cho người lao động, tuy nhiên pháp luật
cũng dự liệu những trường hợp có thể xảy ra và người lao động được phép chậm trả lương trong trường
hợp sau:

Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao
động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong
hợp đồng lao động. Trong trường hợp này người lao động không được trả chậm quá 01 tháng.

Trường hợp của công ty bạn, chưa thể trả lương cho nhân viên từ tháng 4/2018 với lý do hợp đồng
kinh tế bị hủy, không phát sinh doanh thu. Đây không phải là lý do khách quan theo quy định của
pháp luật, bởi đây là trường hợp người sử dụng lao động kinh doanh không hiệu quả, không do yếu tố
khách quan tạo nên.

Chính vì thế, công ty bạn không được phép tạm dừng trả lương cho nhân viên. Nếu như công ty bạn
không có cách nào khác có thể trả lương thì phải tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động với người lao
động.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây