Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian

0
1236

Nội dung Hợp đồng lao động bán thời gian bao gồm thông tin các bên, thơi gian và nội dung công việc, tiền lương, chế độ lao động và các thông tin khác, cụ thể như sau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———*****————

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BÁN THỜI
GIAN

(Nhân viên bán thời gian)

(Ban hành kèm theo TT số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày
22/9/2003

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…., Chúng tôi gồm:

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà :
………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện cho
……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………. Điện thoại:
……………………………………………………………………………..

Và một bên là Ông/Bà :
………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………..tháng …………………..năm
……………….Tại: …………………………………………..

Nghề nghiệp:
………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:
………………………………………………………………………………………………………………

Số CMTND: ……………………………………….cấp ngày
…………/…………./…………

Số sổ lao động (nếu có) : …………………cấp ngày
…………/…………/…………

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động bán thời gian
cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

– Loại hợp đồng lao động: Nhân viên bán thời gian

– Ví dụ: Dịch thuật tài liệu từ tiếng……….sang tiếng………và ngược
lại.

Điều 2: Chế độ làm việc:

– Được sử dụng máy tính, điện thoại, máy fax, máy scan trên văn phòng
công ty phục vụ cho việc dịch tài liệu khi công ty có yêu cầu.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao
động:

1 – Quyền lợi:

– Mức lương: thỏa thuận trước khi nhận tài liệu dịch từ công ty.

– Hình thức trả lương: được trả lương vào các ngày 05 hàng tháng.

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ, tết,..):  Theo
luật lao động

2 – Nghĩa vụ:

– Hoàn thành bài dịch theo đúng thời gian thỏa thuận trước khi nhận
tài liệu dịch.

– Chất lượng bài dịch tốt và đúng theo văn phong truyền thống.

– Bồi thường khi chất lượng bài dịch không đáp ứng được như cầu của
khách hàng.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao
động:

1 – Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong
hợp đồng lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người
lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2 – Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp
đồng
(bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc).

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo
quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì
áp dụng quy định của thoả ước lao động tập thể, trường hợp chưa có thoả ước lao động tập thể thì áp
dụng quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi
bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày …..tháng …. năm…… Khi hai bên đã ký kết phụ lục hợp
đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản
hợp đồng lao động bán thời gian này.

Người lao động

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người sử dụng lao động

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây