Trợ cấp khi công ty cắt giảm lao động do thay đổi cơ cấu

0
1677
Trợ cấp khi công ty cắt giảm lao động do
thay đổi cơ cấu. Thời gian chi trả trợ cấp thôi việc như thế nào?


Tóm tắt câu hỏi:

Xin tư vấn: Tôi làm việc tại Công ty từ năm 2005,
đến năm 2009 Công ty đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp cho toàn thể CN nên từ 2005 đến 2008
Công ty đã thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc cho toàn thể CNV trong Công ty. năm 2016 do thay đổi
cơ cấu sản xuất nên Công ty giảm bớt lao động. Vậy xin hỏi tôi có được nhận thêm trợ cấp mất việc
làm mỗi năm 1 tháng lương (từ 2005 đến 2008 tôi đã nhận trợ cấp thôi việc mỗi năm 1/2 tháng rồi)
theo điều 44 của BLLĐ không?

Câu hỏi được biên tập và đăng tải bởi Bộ phận tư vấn về
pháp luật
 lao động  – Phòng trợ giúp pháp lý trực tuyến
miễn phí
của V-Law

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập
– Phòng tư vấn trực tuyến của V-Law. Với thắc mắc của bạn, tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như
sau:

Nội dung tư
vấn:

Dựa trên thông tin bạn cung cấp thì,
vào năm 2016, do thay đổi cơ cấu sản xuất nên Công ty giảm bớt lao động. Để xác định về việc nhận
trợ cấp mất việc làm của bạn cần xem phương diện sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều
44 Bộ luật lao động năm 2012 thì:

“Điều 44. Nghĩa
vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh
tế

1. Trường hợp thay đổi cơ cấu,
công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách
nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này;
trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử
dụng.

Trong trường hợp người sử dụng lao
động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ
cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

…”

Trong đó việc thay đổi cơ cấu, công
nghệ theo quy định tại Điều 44 Bộ luật lao động năm 2012 được hướng dẫn cụ thể theo quy định tại
khoản 1 Điều 13 Nghị định 05/2015/NĐ – CP, bao gồm các trường hợp: thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức
lại lao động; thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm; thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị
sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động.

Trường hợp công ty bạn vì thay đổi cơ
cấu, công nghệ mà buộc phải cắt giảm lao động, ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người mà Công ty đã
thực hiện phương án sử dụng lao động nhưng vẫn không thể giải quyết được việc làm mới cho người lao
động, buộc phải cho người lao động thôi việc thì trường hợp này, công ty phải trả trợ cấp mất việc
làm cho người lao động nghỉ việc này theo quy định của pháp luật.

Theo đó, về trợ cấp mất việc làm, theo
quy định tại Điều 49 Bộ luật lao động năm 2012 thì đối với những người lao động đã làm việc thường
xuyên từ 12 tháng trở lên cho người sử dụng lao động mà bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu, công
nghệ hoặc vì lý do kinh tế; hoặc do sát nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì
người sử dụng lao động phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động này. Mức
chi trả trợ cấp mất việc làm được xác định mỗi năm làm việc được trả 01 tháng tiền lương nhưng ít
nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất
việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi
thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và
thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Tiền lương để
tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước
khi người lao động mất việc làm.

Trong đó, thời gian làm việc dùng để
tính trợ cấp mất việc làm được xác định theo quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ,
theo đó:

“Điều 14. Trợ cấp
thôi việc, trợ cấp mất việc làm 

… 

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc
làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho
mình từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Khoản 10 Điều 36, Điều
44 và Điều 45 của Bộ luật Lao động. 

3. Thời gian làm việc để tính trợ
cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người
sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của
pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong
đó: 

a) Thời gian người lao động đã làm
việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử
dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời
gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo
hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều
111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công
đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi
của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam
nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm
tội; 

b) Thời gian người lao động đã
tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất
nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ
trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy
định của pháp luật; 

c) Thời gian làm việc để tính trợ
cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp
có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên
được tính bằng 01 năm làm việc. 

4. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất
việc làm trong một số trường hợp đặc biệt được quy định như sau: 

a) Trường hợp người lao động có
thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên mất việc làm nhưng
thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm ít hơn 18 tháng thì người sử dụng lao động có trách
nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động ít nhất bằng 02 tháng tiền
lương; 

b) Trường hợp sau khi sáp nhập,
hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động thì người
sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian
người lao động đã làm việc cho mình và thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao
động trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã. 

…”

Xem xét trong trường hợp cụ thể của
bạn, bạn làm việc cho Công ty này là từ năm 2005, đến năm 2016 do thay đổi cơ cấu sản xuất nên công
ty giảm bớt lao động. Trong khoảng thời gian này thì từ năm 2005 đến năm 2008, bạn đã được chi trả
trợ cấp thôi việc. Còn từ năm 2009 đến nay bạn được công ty tham gia bảo hiểm thất
nghiệp.

Có thể thấy, bạn đã làm việc cho công
ty này từ năm 2005 đến nay, và buộc phải nghỉ việc do thay đổi cơ cấu công nghệ. Do vậy căn cứ theo
quy định tại Điều 44, Điều 49 Bộ luật lao động năm 2012, bạn thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp
mất việc làm. Mỗi năm làm việc được trả 01 tháng tiền lương.

Trong trường hợp của bạn, căn cứ theo
quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ – CP được trích ở trên thì thời
gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm cho bạn được xác định bằng tổng thời gian bạn làm việc
thực tế cho Công ty trừ đi thời gian bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian công ty đã chi
trả trợ cấp thôi việc cho bạn. Cụ thể:

Thời gian tính trợ cấp mất việc làm
cho bạn = (Tổng thời gian làm việc thực tế từ năm 2005 đến thời điểm bạn nghỉ việc) – (trừ đi)
(khoảng thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 2009 đến thời điểm nghỉ việc) – (thời gian 2005
đến 2008 đã được thanh toán trợ cấp thôi việc).

Trong đó, thời gian làm việc thực tế
được xác định bao gồm thời gian bạn làm việc cho công ty, thời gian thử việc, học nghề, tập nghề,
được cử đi học, hay nghỉ hưởng chế độ của bảo hiểm xã hội (như ốm đau, thai sản, tai nạn lao
động…), thời gian nghỉ việc hưởng nguyên lương, nghỉ hàng tuần, nghỉ hoạt động công đoàn, ngừng
việc theo quy định của pháp luật, thời gian tạm đình chỉ công việc…

Do trong thông tin bạn không nói rõ,
ngoài thời gian từ năm 2009 đến khi nghỉ việc được đóng bảo hiểm thất nghiệp, và thời gian từ năm
2005 đến năm 2008 đã được thanh toán trợ cấp thôi việc, thì trong suốt quá trình bạn làm việc cho
người lao động có thời gian thử việc, nghỉ không lương hay hưởng chế độ bảo hiểm xã hội… hay không.
Do vậy bạn cần căn cứ vào tình hình thực tế và quy định tại Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ – CP để có
thể xác định cụ thể.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất
việc làm của bạn được tính theo năm (đủ 12 tháng). Trường hợp thời gian làm việc để tính trợ cấp
mất việc làm của bạn mà có tháng lẻ từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính là nửa (1/2) năm; từ
đủ 06 tháng trở lên được tính là 01 năm. Trường hợp sau khi xác định, thời gian làm việc để tính
trợ cấp mất việc làm của bạn ít hơn 18 tháng thì bạn vẫn được chi trả trợ cấp mất việc làm với mức
ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.

Tiền lương để chi trả trợ cấp mất việc
làm được xác định là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước thời
điểm bạn bị mất việc làm.

Như vậy, trên cơ sở
phân tích ở trên, bạn đã làm việc cho Công ty từ năm 2005 đến nay nên khi bạn nghỉ việc do công ty
thay đổi cơ cấu, công nghệ thì bạn sẽ thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp mất việc làm. Thời gian
tính trợ cấp mất việc làm cho bạn được xác định dựa trên tình hình thực tế của bạn và quy định của
pháp luật tại Điều 44, Điều 49 Bộ luật lao động năm 2012, Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ – CP và với
mỗi năm làm việc, bạn được chi trả 01 tháng tiền lương.
Trường hợp, thời gian tính trợ cấp mất việc làm của bạn được xác định
ít hơn 18 tháng thì bạn vẫn được chi trả trợ cấp mất việc làm với mức ít nhất bằng 02 tháng tiền
lương.

Lưu ý: Ý kiến của Luật sư, văn bản pháp luật được
trích dẫn trong tư vấn nêu trên có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư
vấn, lắng nghe ý kiến tư vấn chính xác nhất và mới nhất từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng
tôi qua Hotline: 1900.6198. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của
chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn
về luật lao động của chúng tôi.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây