Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

0
1266

Trong trường hợp người lao động vi phạm, bị xử lý kỷ luật, bị kết án hoặc vi phạm khác cần chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động có thể ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trên đây chỉ mang tính chất
tham khảo, quý khách hàng cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý
kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

CÔNG TY CP/TNHH ABCD

***

Số: ___/2012/QĐ-ABCD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Địa danh, ngày  ___  tháng __ năm

QUYẾT ĐỊNH

VV: Chấm dứt hợp đồng lao động

————–

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP/TNHH ABCD


Căn cứ Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm
2012;


Căn cứ Hợp đồng lao động số…………………………………………….;


Căn cứ Quyết định …………………………………………………………;


Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ……………, đối với Ông Nguyễn Văn A;


Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng
lao động với Ông Nguyễn Văn A, là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng ……………………………………….;

Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị
kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia
hạn…)………………………………;

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….

Kể từ ngày ___/___/___

Điều 2: Lương và các khoản phụ
cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng
phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định
thi hành.

Nơi nhận:

–  Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;

–  Công đoàn Công ty;

–  Phòng TC & NS;

–  P21 (Đăng tin);

–  Lưu VP, HS

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN B

 

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây