Di chuyển nội bộ không thuộc diện cấp giấy phép lao động

0
1110
Rate this post

Ngày 22/12/2014 Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BCT quy định căn cứ xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia di chuyển
trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt
Nam với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động bao gồm:

 1. Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;
 2. Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi
  mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO;
 3. Người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi
  được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh
  thổ Việt Nam.

Người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp
thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO không thuộc
diện cấp giấy phép lao động bao gồm:

 1. Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;
 2. Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi
  mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO;
 3. Người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi
  được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh
  thổ Việt Nam.

Thủ tục xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc
phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO

Hồ sơ để chứng minh người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi
mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO không thuộc diện cấp giấy
phép lao động theo quy định bao gồm:

 1. Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp
  nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam nêu rõ thời hạn làm việc của người lao động;
 2. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
 3. Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất
  12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước
  ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam;
 4. Các giấy tờ quy định cấp tại nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt và
  chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 5. Văn bản chứng minh hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt
  động trong phạm vi mười một ngành dịch vụ là một trong các giấy tờ sau: Giấy phép đầu tư, Giấy
  chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy
  phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp
  luật Việt Nam (một (01) bản sao chứng thực).

Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch
vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO thực hiện các thủ tục xác nhận không thuộc diện
cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây